YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ

FİRMA KÜLTÜRÜMÜZ
•    İnsanı ön planda tutan, katılımcı ve yapıcı bir yönetim anlayışı amaçlanır.
•    Çalışanlarımızın yetenek ve başarısı, Tecasa A.Ş.’nin güvencesidir.
•    Çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için eğitim ihtiyaçları belirlenir.
•    Çalışanlar arasındaki iletişim, karşılıklı güven ve verimliliğin arttırılmasını sağlar.
•    Eğitim seviyesi yüksek, yeniliğe açık ve yaratıcı yönleri kuvvetli kişiler istihdam edilir.
•    Toplam kalite felsefesine uygun, çağdaş bir performans değerlendirme sistemi çalışmaları sürdürülmektedir.
•    Çalışanlara ergonomik, güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.
•    Tüm çalışanların yapıcı, açık ve takım çalışmasına da uyumlu olması beklenir.
•    Çalışanların ve ailelerinin kaynaşmasına katkıda bulunacak sosyal faaliyetler organize edilir ve desteklenir.
Vizyonumuz:

TECASA ISI KONTROL A.Ş. olarak uygun fiyat ile her tip ve modelde kılcal devreli termostat üretip, en hızlı şekilde pazara sunmak ve tutunmasını sağlamaktır.

Misyonumuz:

TECASA ISI KONTROL A.Ş YÖNETİMİ olarak,
•    Kalite sistemimizi yönetim aracı olarak kullanmayı,
•    Sistemimizin etkinliğini izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
•    Organizasyon içerisinde liderlik olgusunu oluşturmayı ve tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,
•    Müşteri odaklı çalışma prensiplerini belirlemeyi,
•    Teknolojideki yüksek rekabet gücümüzü sürekli gelişme ve iyileştirme ile sağlamayı,
•    Gerekli kaynakları oluşturmayı ve korumayı TAAHHÜT ederiz.

Bu doğrultuda TÜM TECASA ÇALIŞANLARI olarak DEĞER VE İLKELERİMİZİ aşağıdaki şekilde belirledik ve uygulamaktayız:
•    Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
•    Bildiğimiz şudur; sistemleri ve süreçleri o işleri yapanlar geliştirir.
•    Dürüstlük ve güven en temel ilkemizdir.
•    Yapılan her iş dayanışma ve birbirimize bağlılığımızın ürünüdür.


KALİTE POLİTİKAMIZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
•    TECASA ISI KONTROL A.Ş. Yönetimi olarak şirketin gelişmesi için yapılması gerekenleri bu politika ile yayınlıyoruz.
•    Kanunlar uygulanabilir şartları taahhüt eder ve standartlara uyumu gerektirir. Müşteri ihtiyaç ve taleplerini mümkün olan en düşük maliyet ve en yüksek kalite ile sağlamak; böylelikle müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu amaç için gerekli tüm kaynakları hazır tutmak,
•    Hedefimiz sıfır hatadır ya da başka bir deyiş ile sadece AQL (istenen kalite seviyesi) referans alınıp hataları tespit etmektense, hataları önlemeyi ilke edinmek,  
•    Sürekli iyileşme için kalite sistemindeki tüm proseslerde ilk defada başarılı olmak için PUKÖ (planla, uygula, kontrol et, önlemini al) uygulamak,
•    ISO 9001:2015 normlarına uygun kalite yönetim sistemini oluşturmak, geliştirmek, muhafaza etmek ve böylece dünya pazarına erişebilmek ve bu pazarda kalıcı olmak,
•    Çalışan memnuniyetini sağlamak,
•    Kalite seviyelerini; montaj ve müşteri ppm (milyonda hata oranı) değeri ile girdi ve final kontrolündeki olası hataları tanımlayarak kalite/kalitesizlik maliyetlerini ortaya koymak,
•    İstenen kalite seviyelerine ulaşmak için TECASA ISI KONTROL A.Ş. ’ni tüm personeli bağımsız olarak istenen kalite bilincine sahip olması; birlikte de aynı kalite ruhunu taşımasını sağlamak,
•    Tüm çalışanları eğitmek.
•    Bu politikayı destekleyen hedefleri yıllık olarak tanımlamak ve kaliteyi iyileştirme görevi yönetimin birinci sorumluluğudur. Bu sebeple gerekli tüm kaynakların sağlanması, kalite politikasına uyulması, tanımlanan hedeflerin uygulanması ve gerçekleştirilmesi Yönetim teminatı altındadır.
SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ
SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ
TECASA A.Ş. olarak; sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Bu politika TECASA A.Ş.’nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.
Hedefimiz, kurum bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile üretim yapmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza iletişim kanalları aracılığı (internet sitesi, e-posta grubu, diğer dijital gruplar vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize resmi web sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.
Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikayetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için gerekli ortam oluşturulur. Çalışanlar her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.
Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:
1.    Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
2.    Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
3.    Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
4.    Etik İş Davranışı
5.    Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
6.    Sağlık ve Güvenlik
7.    Paydaşlarla Bağlılık
8.    Yabancı Uyruklu Çalışanlar
9.    Dinlenme Günleri ve Tatiller
10.    İşe Alma ve İstihdam
11.    İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
12.    Disiplin
13.    Çevrenin Korunması
Bu politikada yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulanır.
1.    Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.
2.    Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
Kurumumuzda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği asgari yaş dikkate alınır.
3.    Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
Kurumumuz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü istismarın olmadığı bir kurum olarak süreçlerini muhafaza etmektedir. Kurumumuz için çalışan seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi, envanter sonuçları gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.
4.    Etik İş Davranışı
Kurumumuz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez. https://www.tecasa.com/Etik İhlali-Bildirimi bağlantısı ile web sitesinde etik ihlali bildirimi ile ilgili politikasını yayınlamış ve etik ihlali bildirimleri için çalışanlarına/müşterilerine bildirim yapma imkanı tanımıştır.
5.    Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
Kurumumuz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına ve Toplu İş Sözleşmelerine uygun ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve Toplu iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar sunar.
6.    Sağlık ve Güvenlik
Kurumumuz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini asgariye indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Kurumumuzda, şiddetin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.
7.    Paydaşlarla Bağlılık
Kurumumuz, paydaşlarıyla iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Tüm paydaşlarına karşı adil ve eşit mesafede davranır.
8.    Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)
Kurumumuzda, yasalara uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için, işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.
9.    Dinlenme Günleri ve Tatiller
Çalışanlarımız Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi esaslarına göre dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar.
10.    İşe Alma ve İstihdam
Kurumumuzda işe alım ve yerleştirme faaliyetleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü liderliğinde ilgili departman yöneticileri birlikte yürütülmektedir. Yıllık iş planları ve hedefler doğrultusunda oluşturulan bütçe kapsamında belirlenen açık pozisyonlar, yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam edilir.
11.    İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)
Kurumumuz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday çalışana teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” veya koşula göre “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır. Tüm çalışanlara Oryantasyon ve Çalışan El Kitabı dağıtılır.
12.    Disiplin
Kurumumuz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla “Disiplin Yönetmeliği”nde ve ‘’Çalışan El Kitabın’’da belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.
13.    Çevrenin Korunması
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya azaltacak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.
ÇALIŞMA VE İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ
ÇALIŞMA VE İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ
TECASA A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

Tecasa Isı Kontrol A.Ş (TECASA A.Ş.) profesyonel ve kişisel ilişkiler arasındaki çatışmaların çözümlenmesi, dürüst çalışma faaliyetlerinin sergilenmesi ve şirket bilgilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla işbu etik kurallarını uygular. TECASA A.Ş. Yönetim Kurulu dahil tüm çalışanlar işbu kurallara uymakla yükümlüdürler.
Bu politika TECASA A.Ş. çalışma ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamuya, tedarikçi, denetçi, danışman, kurumsal müşteri gibi TECASA A.Ş. ile iş birliği içerisinde görev yapan kişi ve kuruluşlara (iş ortakları), tüm paydaşlara ve çalışanlara açıklanmış olup iş ortaklarının ve çalışanların bu politika esaslarına uyma yükümlülüğü vardır.
Orta ve üst düzey yöneticiler, asli görevlerinden biri olarak işbu kurallara uyulması konusunda gerekli çabayı ve liderliği gösterir. Tüm çalışanlar İş Etiği Kuralları hakkında bilgilendirilir ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasını, TECASA A.Ş. Yönetimi onayı ile TECASA A.Ş. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü ve ilgili çalışanın bağlı olduğu yönetici sağlar.
İşbu dokümanda yazılı olmayan durumlarda temel etik değerleri dikkate alınır. Çeşitli ülkelerden iş ortaklarımızla gerçekleştirilen ilişkilerde o ülkelerin etik değerleri, temel etik değerlerimizi ihlal etmediği sürece, dikkate alınabilir. Tereddüt edilen hallerde Etik Kurulu’na danışılır.
1. ÇALIŞANLARIMIZLA İLİŞKİLER
Çalışanların seçiminde herhangi bir ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlarız. Çalışanların insan haklarının ve işçi haklarının tam ve doğru biçimde kullanılması için uygun ortam yaratırız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
2. DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
Tüm faaliyetlerimizi yürütürken her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere herhangi bir menfaat beklemeden eşit mesafede yer alırız. Yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerimizi, ülkemiz yasaları ile ikincil düzenlemeler ve milletlerarası hukuk esaslarına uygun şekilde yürütürüz. Sadece müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve rakiplerimize karşı değil topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın da bilincinde olarak; toplumsal konularda öncü olarak hareket eder, çevrenin korunması ve insan haklarına uygun faaliyetlerde bulunulmasına önem gösteririz.
Müşterilerimizin memnuniyetlerine odaklanarak, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda onlara en uygun ve kaliteli ürünleri sunmak için çalışırız. Müşterilerimize yanıltıcı ve eksik bilgi vermeden, söz verdiğimiz şekilde hizmet sunarız.
Tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza karşı iyi bir müşteriden beklenen şekilde adil ve saygılı davranırız. İş yaptığımız tarafların gizli bilgilerini ve kişisel verilerini özenle koruruz. Bu konuda ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Politikamız mevcut olup bu politikaya uygun olarak faaliyetlerimizi yürütürüz.
Rakiplerimize karşı etkin bir şekilde yasalar ile ikincil düzenlemeler ve etik kurallar çerçevesinde rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
3. ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
Tüm çalışanlarımız;
•    İlişkilerinde yasalar ile ikincil düzenlemelere, ahlaki ve insani değerlere uygun olarak iyi niyetle davranır.
•    Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasına uygun hareket ederek bu konuda üstüne düşeni yapar.
•    Açıkça bir yetkilendirme olmadığı takdirde TECASA A.Ş.’i taahhüt altında bırakacak herhangi bir davranışta bulunmaz.
•    TECASA A.Ş.’nin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm malvarlığına özen gösterir ve olası zararlara karşı korur.
•    Maddi değeri olan ya da olmayan şahsi ve/veya siyasi aktivite için mesai zamanını ve TECASA A.Ş. kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaz.
a - Varlık ve Bilgi Yönetimi’ne İlişkin Kurallar
Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek,
Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde -bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak,
TECASA A.Ş.’ye ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda, haklarımızın korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak almak,
Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak,
TECASA A.Ş.’ye ait mali ve ticari sırların, TECASA A.Ş.’ye ait rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların, TECASA A.Ş. nezdindeki kişisel verilerin “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,
İş gereği öğrenilen kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak,
Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.
Şirket tarafından sağlanmayan veya kontrol edilmeyen sosyal medya kanallarında, kamuya açık forum, kişisel blog, sosyal medya hesaplarında, web üzerinde ve mobil uygulamalar dahil her türlü platformda yapılacak iletişimler ve paylaşımlarda da diğer iş etiği kurallarına uygun hareket etmek.
Kurum içi yayımlanan tüm mevzuat, duyuru, yönetmelik, prosedür vb. matbu ya da e-posta ile duyurulan kurallara uygun davranmak.
b - Çıkar Çatışmasına İlişkin Kurallar
Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.
Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden TECASA A.Ş.’deki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak,
Çalışan ile müşteri veya tedarikçi başta olmak üzere iş ortağı konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması veya aynı konumdaki şirkette yakınlarının pay ve maddi menfaat sahibi olması durumunda üst amirine bilgi vermek,
Çalışanlar başka bir şirkette pay sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunda, bunlara ilişkin mevcut bilgileri ve/veya değişiklikleri TECASA A.Ş.’ye derhal bildirmek durumundadır.
İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışında kalan, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, geziler, yurt içinde ise kişinin bağlı olduğu üst yöneticinin, yurt dışında ise Yönetim Kurulu’nun onayına dışında hareket etmemek,
Şirketten ayrıldıktan sonra da gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri almak ve gizlilik yükümlülüğüne uymak.
c - İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kurallar
Tüm çalışanlarımız işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun çalışır. Çalışanlar bu hususta konulan kurallara ve verilen talimatlara uygun hareket eder, gerekli önlemleri alırlar. İş sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanması tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.
Bu doğrultuda çalışanlar işyerinde iş ve işçiler açısından tehlike arz eden veya yasadışı hiçbir eşyayı ya da maddeyi bulunduramazlar. Geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulmadıkça işyerinde hiçbir uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı maddeler bulundurulamaz veyahut bu maddeler etkisi altında iş kapsamında çalışma yapılamaz.
d - Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Faaliyetlere İlişkin Kurallar
TECASA A.Ş.’yi temsilen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmak ve çalışmalarına katılmak, yalnızca şirket yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştirilebilir.
4. YETKİ VE SORUMLULUK
İş Etiği Kuralları’nın uygulanması, güncellenmesi ve uygulandığının denetlenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda yönetim;
•    Mal ve hizmet alınan, satılan firmalara, iş ortaklarına ve tüm paydaşlara işbu kuralların duyurulmasıyla,
•    Çalışanların konu hakkında bilgilendirilmesini ve ihbarda bulunmaları durumunda ise güvencelerini sağlamakla,
•    Kurallara uygunluğu denetleyecek Etik Kurulu kurmak ve bu kurulun yasal düzenlemelere ve işbu kurallara uygun tarafsız çalıştığının denetimini yapmakla,
•    Etik Kurulu’nun vereceği kararların uygulanması ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesiyle sorumludur.
İş Etiği Kurallarının uygulanması açısından tüm TECASA A.Ş. çalışanları da;
•    Belirlenen kurallara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermek ve
•    Kurallara aykırı bir faaliyet veya davranışla karşılaştığında etik kuruluna bildirmek ile sorumludur.
İş etiği ihlallerine ilişkin incelemeler Etik Kurulu tarafından yapılır. İşbu kurallar hakkında yapılan bildirim, ihbar ve iddialar hakkında gerekli çalışma inceleme, soruşturmaların yapılmasından ve çözümlenmesinden Etik Kurulu sorumludur.
5. İHLALLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Tüm çalışanlar ve iş ortaklarımız işbu kuralların ihlal edildiğini öğrenir veya ihlal edildiğinden şüphelenirse bunu Etik Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.
Bildirimler e-posta, ihbar hatları, öneri şikâyet formları ve https://www.tecasa.com/Etik İhlali-Bildirimi bağlantısında bulunan form ile gerçekleştirilir.
Yapılan tüm bildirimler ve bildirimi yapanlar gizli tutulacaktır. Bildirim yapanlara karşı herhangi bir baskı veya cezalandırma uygulanmasına izin verilmeyecektir. Bu hususta yapılmış baskı ve cezalandırmalar etik kural ihlali olarak yorumlanır ve Etik Kurulu’nun uygun bulduğu yaptırım uygulanır.
Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak değerlendirilir ve Etik Kurulu’nun uygun bulduğu yaptırım uygulanır. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece önemlidir. Bildirimde bulunan da süreci yöneten kurul da bu konuya gerekli önemi ve dikkati gösterir.
Yönetim bildirim mekanizmasının çalışması için gerekli ortamı sağlar ve çalışanları bu mekanizmanın etkinliğini sağlamaları yönünde bilinçlendirir.
a - Etik İhlal Bildirimi
Şirket bünyesindeki kayıpların ve suistimallerin önlenmesini sağlayan bir iletişim kanalı olan Etik İhlal Bildirimi, Etik Yönetimi sisteminin bir parçası olup; firmanın kurumsal kimliğinin korunmasını ve çalışanların iş hayatının kolaylaştırılmasını amaçlayan bir mekanizmadır.
TECASA A.Ş. Etik İhlal Bildirimi; şirket çalışanları, denetçiler, danışmanlar, tedarikçi temsilcileri, kurumsal müşteriler gibi TECASA A.Ş. ile işbirliği içinde görev yapan kişi ve kuruluşların yanı sıra misafirlerimizin; TECASA A.Ş. İş Etiği Kuralları’na uygun olmadığını düşündükleri konuları, çalışan davranışlarını ve uygulamaları Etik Kurulu’na iletebilmeleri için oluşturulmuştur. TECASA A.Ş., profesyonel ve kişisel ilişkiler konularındaki çatışmaların çözümlenmesi, dürüst çalışma faaliyetlerinin sergilenmesi ve şirket bilgilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla işbu etik kurallarını uygular.
Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, ihlal bildirimlerini internet sitesi, e-posta ya da telefon hattı üzerinden yapabilirler.
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ
1.    Amacı ve Kapsamı
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (Bundan sonra “politika” olarak anılacaktır.) ile; TECASA ISI KONTROL A.Ş’nin (TECASA A.Ş.) rüşvet ve yolsuzluk karşısındaki yaklaşımının ve sorumluluklarının belirlenerek, rüşvet ve yolsuzluğun TECASA A.Ş. faaliyetlerinde önlenmesini ve bu konuda bilgilendirme ile raporlama yapılması suretiyle, TECASA A.Ş. bütünlüğünün ve itibarının korunması amaçlanmıştır.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası TECASA A.Ş. Yönetim Kurulu da dahil tüm çalışanları ve TECASA A.Ş. dışından tedarikçi, denetçi, danışman, kurumsal müşteri gibi TECASA A.Ş. ile işbirliği içerisinde görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.
Bu politika TECASA A.Ş. çalışma ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamuya, iş ortaklarına ve tüm TECASA A.Ş. çalışanlarına açıklanmış olup TECASA A.Ş. iş ortaklarının ve çalışanların bu politika esaslarına uyma yükümlülüğü vardır.
2.    Tanımlar
Rüşvet: Bir kişinin görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması, yapmaması, yavaşlatması veya hızlandırması amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak kendisi veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlanması, teklif veya vaat edilmesi, talep veya kabul edilmesi ve bunlara aracılık edilmesidir.
Yolsuzluk: Görev ve konum gereği sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her türlü menfaat sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.
Yolsuzluk ve rüşvet nakit ödeme haricinde hediye, bağış, komisyon, ağırlama, sosyal haklar sağlama gibi farklı şekillerde de gerçekleşebilir.
Hediye: Genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler, misafirler, müşteriler, tedarikçiler tarafından veyahut bu kişilere ve müşterilere ticari nezaket kapsamında verilen ürün ya da ürünlerdir.
Etik Kurulu: Yönetimce atamaları yapılan yöneticiler ve çalışanlar etik kurulunun üyeleridir. Konunun içeriğine göre, ilgili departmanlardan sorumlu yöneticiler de kurula davet edilebilir.
3.    Politika ve Prosedürlerimiz
Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla TECASA A.Ş. ile iş yapmak isteyen veya iş yapan 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu politikaya aykırı faaliyetler sonucunda haklı sebep ile tek taraflı olarak ilişkilerin sonlandırılacağına işbu Politika tarihinden sonra yürürlüğe giren sözleşme hükümlerinde yer verilir. Politika ihlali durumunda da bu hükümler uygulanır. İşbu politika tarihinden önce akdedilmiş sözleşmeler yönünden ise ilgili iş ortaklarına politika içeriği ile ilgili bilgilendirme yapılır.
TECASA A.Ş. tarafından üçüncü kişilere verilen ya da teklif edilen her türlü hediye alenen ve koşulsuz olarak iyi niyetle verilir. Üçüncü kişiler tarafından verilen ya da teklif edilen hediyeler için de aynı prensipler geçerlidir. Ayrıca sembolik değerden yoksun, maddi değeri yüksek olan hediyeler kabul edilmemelidir. Buna uygun olarak kabul edilse dahi hediye kabulünün sıklık arz etmemesi gerekmektedir. Sık sık hediye kabul etmek mecburiyetinde kalınması durumda ise bağlı olduğu üst düzey yöneticine ve/veya İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulması gerekir. Bu bildirimler değerlendirilerek gerektiği taktirde etik kuruluna iletilir.
Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmemelidir. Uluslararası faaliyet gösteren şirketimizin ülkemiz dışından kişi veya kuruluşlarla ilgili faaliyetlerinde o ülkenin ticari gelenekleri, temel etik değerlerimizle çatışmadığı sürece, dikkate alınabilir.
TECASA A.Ş. tarafından yapılacak olan bağışlar aleni olarak ve yönetim kurulunun onayından geçerek yapılır. Şirketimiz çalışanları işlerinden bağımsız olarak bireysel bağış yapmakta serbesttir. Ancak şirketten bağımsız olarak kendi aralarında para toplayarak yapacakları bağışların da iş etiği kurallarına ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasına uygun olması gerekmektedir.
Politikaya aykırı olduğu ileri sürülen durumlarda Etik Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma sonucu gerekli yaptırım veya yaptırımlar uygulanır.
4.    Yetki ve Sorumluluk
Politikanın duyurulması, uygulanması, güncellenmesi ve uygulandığının denetlenmesi Yönetim Kurulunun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda yönetim;
Mal ve hizmet alınan, satılan firmalara, iş ortaklarına ve tüm paydaşlara işbu politikanın duyurulmasıyla,
Çalışanların konu hakkında bilgilendirilmesini ve ihbarda bulunmaları durumunda güvencelerini sağlamakla,
Politikaya uygunluğu denetleyecek etik kurulu kurulması, bu kurulun yasaya ve politikaya uygun tarafsız çalıştığının denetimini yapmakla,
Etik kurulunun vereceği kararların uygulanması ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesiyle, sorumludur.
Politikanın uygulanması açısından tüm TECASA A.Ş. çalışanları da belirlenen politikalara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermek ile,
Politikaya aykırı bir faaliyet veya davranışla karşılaştığında etik kuruluna bildirmekle, sorumludur.
5.    Mal ve Hizmet Alınan, Satılan Firmalar ve İş Ortakları
Mal ve hizmet alınan, satılan firmaların ve iş ortaklarımızın, işbu politika esaslarına ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamaları zorunludur. Bu esaslara veya ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamayan kişi ve kuruluşlarla çalışmalar sonlandırılır.
Bu kapsamda iş ortakları seçimi sırasında çalışılacak kişi ve kuruluşların politika esaslarına uygun olmaları da üst yönetim tarafından dikkate alınır. Hakkında rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbarat edinilen kişi ve kuruluşlarla diğer tüm kriterleri karşılasalar dahi çalışılmaz. İş ilişkisine girmeden önce gerekli istihbarat araştırmasının yapılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi veya referans araştırması yapılmalıdır.
Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda çalışılacak olan kişi ve kuruluşlarla işbu Politika tarihinden sonra yapılacak olan sözleşmelerde;
-    Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
-    Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
-    Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik İhlal Hattı ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi, hakkında şartlara yer verilir.
Bunlara uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmaların ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple tek taraflı sonlandırılacağına ilişkin hükümlere de yer verilir.
İşbu politika tarihi öncesinde akdedilmiş olan sözleşmeler yönünden ise sözleşmenin tarafı olan firmalara ve/veya çalışanlara işbu Politika hususunda bilgilendirme yapılır.
6.    Kayıtların Tutulması
Politikanın uygulanması için muhasebe ve kayıt sisteminin yasal düzenlemelere uygun çalışması gerekmektedir. Buna göre
Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve ilgili yasal zamanaşımı sürelerine uygun olarak muhafaza edilmesi,
Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması,
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin etik kuruluna yapılan bildirimlerin ve etik kurulunun işlemlerinin eksizsiz kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, gerekmektedir.

7.    Eğitim
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası tüm TECASA A.Ş. çalışanlarına Oryantasyon El Kitabıyla,  Dijital yayınlarla, Duyuru Panolarıyla ve İnternet sitesiyle ve e posta ile duyurulmuştur. Sürekli güncel tutularak tüm çalışanların erişimine açık halde yayınlanmaktadır.
Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşısında bilinçlendirilmesi bunlara karşı mücadelede politikamızın uygulanması için esastır. Bu doğrultuda, özellikle çalışanlarımızın bildirimleri sonrasında güvencede olacaklarını açıklamak için, eğitim programları düzenlenir.
8.    Politika İhlallerinin Bildirimi
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın yapacakları bildirimler büyük önem arz etmektedir. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız işbu politikaya aykırı hareket edildiğini yönündeki görüş ve şüphelerini en kısa zamanda Etik Kurulu’na bildirmelidir.
Bildirimler etikihlalibildirim@tecasa.com.tr adresine yada 0544 736 32 52 nolu bildirim hatlarına; mail, görsel ve açıklama metinleri ile bağımsız dilekçe formatıyla gerçekleştirilir.
Bildirimlerin nasıl yapılacağı belirli periyotlarla çalışanlara hatırlatılır. Mal ve hizmet alınan, satılan kişilere ve kuruluşlara ya da iş ortaklarına da bu yönde hatırlatmalar yapılır ve bildirimde bulunmaları sağlanır. Bu husus yapılan sözleşmelerle garanti altına alınır.
TECASA A.Ş. tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının iyi niyetle görüş ve şüphelerini bildirmelerini teşvik eder. Etik kuruluna yapılan bildirimler gizli tutulur ve hiçbir bildiren Etik Kurulu’na yapmış olduğu bildirimden dolayı baskıya ve cezalandırmaya tabi tutulamaz, çalışanın görev tanımı veya yeri değiştirilemez. Bildirimde bulunanın bu tür bir baskıya veya cezalandırmaya tabi tutulması iş etiği kurallarının ihlali sayılır ve Etik Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun yaptırım uygulanır

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
TECASA A.Ş. olarak, müşterilerimize kaliteli ürün sunabilmek için en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana omuz omuza çalıştığımız ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte, değişen ülke ve dünya koşullarının gerektirdiği yeni davranış ve hedefleri kurum kültürümüze dâhil etmek için çabalıyoruz.
250'e yakın çalışanıyla TECASA A.Ş. büyük bir ailedir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü iç iletişimi sürekli kılmak, çalışanlarına verdiği değeri hissettirmek ve onların şirket içi bağlılığını artırmak amacı ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek ile yükümlüdür. Bu amaç doğrultusunda, vizyonumuzu tüm şirkete yaymak amacıyla sene içerisinde çeşitli toplantılar düzenliyoruz.
1.    İşe Alım Politikamız
İşe alım politikamız, adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve onların en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak verecek araç ve teknikleri kullanarak potansiyel ve yetenekli insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır.
Yıllık bütçe planı doğrultusunda açık pozisyonlara İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından istihdam sağlanıyor. Açık pozisyonlar için öncelikli olarak aday araştırılmasının şirket içerisinden yapılması ilkesini esas alıyoruz. İşe alım süreci minimum 2 aşamalı mülakat sistemi ile gerçekleştirilmekle birlikte belirli pozisyonlar için yazılı-sözlü test uygulamaları devreye alınıyor.
Bu kapsamda ilgili pozisyonun niteliğine göre; çeşitli kaynaklardan ulaştığımız adaylar yine pozisyona göre belirlenmiş değerlendirme süreçlerine dahil olurlar. Değerlendirme sürecimizde mülakatlara ek olarak pozisyonların seviyeleri ve ihtiyaçlarına göre kişilik analizi, İngilizce ve genel yetenek testleri, vaka uygulamaları yer alır.
Mülakat sürecinde olumlu bulunan olan adaylara, referans kontrolü sonunda görev teklifi yapılıyor.
Herhangi bir pozisyonda değerlendirilemeyen adaylara mail yolu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından bilgilendiriliyor.
2.    İş Fırsatlarımız
Tüm iş ilanlarımız, kurumsal sayfamızın yanı sıra istihdam faaliyetlerine aracılıkla yetkili şirketlerin internet adreslerinde yayımlanmaktadır. Bu mecralar üzerinden açık pozisyonlarımız için iş başvurusu yapabileceğiniz gibi peronel@tecasa.com.tr adresine de özgeçmişinizi yükleyebilirsiniz.
3.    Eğitim ve Kariyer Olanaklarımız
Eğitimler yoluyla yeni başlayan her çalışma arkadaşımızın öncelikle şirkete adapte olması, kurum kültürünü benimsemesi, başlangıç eğitimleri ile birlikte sistem eğitimlerini alması hedefleniyor. Sürekli gelişim prensibi çerçevesinde hem kendilerini hem de görevlerinde gerekli yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanıyor.
Seminerler, yurt dışı eğitimleri ve projelere bağlı eğitimlerle de sektördeki ve değişen dünya koşullarındaki gelişimleri takip etmeleri amaçlanıyor. Performans Değerlendirme Sistemimiz eğitim ihtiyaç belirleme sürecinin temel taşıdır.

TECASA A.Ş.'de eğitimler
•    - Oryantasyon Eğitimleri
•    - İşbaşı Eğitimleri
•    - Kişisel Gelişim Eğitimleri
•    - Teknik Eğitimler
•    - Yurt İçi-Yurt Dışı İnfo Eğitimleri
4.    Ücretlendirme Sistemi
TECASA A.Ş.'da performansa ve yetkinliklere bağlı ücretlendirme yönetim sistemi esastır. Sistemin amacı, ücretlerin; performansı ayrıştırıp ödüllendirerek ve çalışanı motive ederek, ihtiyaç duyulan insan kaynağını şirketlerimize çekecek ve organizasyonda tutacak şekilde, piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi göz önünde bulundurularak yönetilmesidir.
Ücretler; Toplu İş Sözleşmesi esasları, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler ve pozisyonlar arası dengeler doğrultusunda değerlendirilip revize ediliyor. TECASA A.Ş., her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir.
5.    Performans Değerlendirme Sistemi
Yetkinlik ve hedef bazlı uygulamaya alınan performans değerlendirme sisteminde amacımız, her çalışanımıza yöneticileriyle birlikte hedef belirlemelerini sağlamak, yapılan performans görüşmeleriyle gelişim planlarını ortaya koymak, bu sürecin sonucunda belirlenen eğitim ihtiyacı gibi konuları belirleyerek bir sonraki senenin eğitim planlamasını yapabilmektir. Yöneticilerle çalışanların bir araya geldikleri ve açık görüşme şeklinde uygulanacak sistem, şeffaf yönetim anlayışımızın göstergelerinden de biridir.
Çalışanlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanır. Performansa dayalı yedekleme planlaması ve kariyer kurguları oluşturulur. Ücretlendirme ve yan hak süreçleri yönetilir.
6.    Ödüllendirme Sistemi
Çalışanlarımızın katılımcı olmalarını sağlamak, fark yaratan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve başarıları birlikte kutlamak amacıyla öneri sistemi dahilinde şirketimize değer katan fikirler ödüllendirilir.
7.    Fırsat Eşitliği
Fırsat eşitliği, etik kurallarımız, insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın temelidir. Şirketimizde cinsiyet, etnik köken vb. hiçbir ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez. Hiçbir çalışan iş içinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz. İşyerlerimizde cinsiyet eşitsizliği, mobbing ve cinsel taciz gibi sorunlar karşısında, tüm çalışanlarımız kimliklerini deşifre etmeden Etik Kurul’a bildirimde bulunabilirler.
8.    Etik İlkelere Uyum  
Tüm çalışanlarımız, etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür. İşe başladıklarında uygulanan oryantasyon programı kapsamında çalışanlarımıza; etik ilkelerimiz, şirket içinde etik kurallara uyulmasına destek olmak için yapabilecekler, etik kurul, etik kurulun işleyişi ve başvuru şekilleri ile etik kuralların ihlali halinde uygulanan süreçler sözlü ve yazılı olarak detaylı şekilde aktarılır.
Etik kurulun değerlendirme ve yaptırımları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hayata geçirilir.
9.    Tazminat Sistemi
Tazminat politikamız, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri referans alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;
- Kıdem Tazminatı, hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan çalışana veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına; çalışanın çalışma süresi ve ücreti baz alınarak yasal kıdem tazminatı tavanı çerçevesinde ödenir.
- İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği çalışana bildirilerek, çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde uygulanır.

ÇOCUK İŞGÜCÜ POLİTİKAMIZ
ÇOCUK İŞGÜCÜ POLİTİKAMIZ
TECASA A.Ş. çocuk işçiliğini kabul etmiyor ve buna karşı aktif olarak çalışıyor. Çocuk işçiliği meselesinin karmaşıklığı, TECASA A.Ş.’a teslim edilen hiçbir ürünün çocuk emeği tarafından üretilmediği hedefimize ulaşmak için sürdürülebilir ve geniş tabanlı çözümler üretmek için tutarlı, uzun vadeli bir çaba gerektirir. TECASA A.Ş. Çocuk İşgücü Politikası, TECASA A.Ş.’yi tedarikçilere ve çalışanlarına ve diğer tüm taraflara açık hale getirmek için kurulmuştur. Bu davranış kurallarındaki şartlar tüm tedarikçilere ve taşeronlarına zorunludur.
1.     Genel İlke
TECASA A.Ş. çocuk işçiliğini kabul etmiyor.
TECASA A.Ş., Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni (1989) desteklemektedir.
TECASA A.Ş. Çocuk İşgücü Politikası, aşağıdakileri öngören bu sözleşmeye dayanmaktadır:
“Çocukla ilgili tüm eylemler, çıkarlarını en iyi şekilde göz önünde bulundurur.” Madde 3.
“Çocuğun ekonomik sömürüden korunma ve tehlikeli ya da çocuğun eğitimine müdahale etmesi muhtemel herhangi bir işi yapmama ya da çocuğun sağlığına ya da fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki ya da sosyal olarak zararlı olma hakkı gelişme”. Madde 32.1.
Ek olarak, bu politika Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Asgari Yaş Sözleşmesi No. 138 (1973)’i baz almaktadır.
2.     Uygulama
Çocuk işçiliğini önlemek için yapılacak tüm eylemler, çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak uygulanacaktır. TECASA A.Ş., tüm tedarikçilerin Çocuk Haklarına Dair Politikalarını kabul etmelerini ve tedarikçilerin üretim ülkesinde geçerli tüm ilgili ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve hükümlere uymalarını ister.
Tedarikçiler, tedarikçilerin ve taşeronlarının üretim yerlerinde çocuk işçiliğinin oluşmamasını sağlamak için uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
Çocuk işçiliği herhangi bir üretim yerinde bulunursa, TECASA A.Ş. tedarikçiden düzeltici bir eylem planı uygulamasını ister. Kararlaştırılan zaman dilimi içinde düzeltici faaliyet uygulanmazsa veya tekrarlanan ihlaller meydana gelirse, TECASA A.Ş. ilgili tedarikçiyle olan tüm işleri sonlandırır. Düzeltici eylem planı, çocuğun aile çıkarlarını, sosyal durumunu ve eğitim seviyesini dikkate alır. Çocuk işçiliğinin sadece bir tedarikçinin işyerinden diğerine taşınmasına değil, çocuğun gelişimi için daha uygun ve sürdürülebilir alternatiflerin sağlanmasına özen gösterilmelidir.
Tedarikçi, tüm taşeronlarla ve kendi çalışanlarıyla, TECASA A.Ş. Çocuk İşgücü Politikasının içeriğini etkin bir şekilde iletecek ve gerekli tüm önlemlerin buna göre uygulanmasını sağlayacaktır.
3.     İşgücü kaydı
Tedarikçi, işçinin doğum tarihini doğrulayan her işçi için dokümantasyon tutacaktır.
4.     İzleme
Tüm tedarikçiler, TECASA A.Ş.’yi her zaman tüm üretim yerleri (taşeronları dahil) hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bulunamayan herhangi bir üretim merkezi bu davranış kurallarına aykırı olacaktır.
TECASA A.Ş. Genel Satınalma Sözleşmesinde tedarikçilerinin tüm üretim yerlerine (taşeronlar dahil) herhangi bir zamanda habersiz ziyaretler yapma hakkını saklı tutar. TECASA A.Ş. ayrıca, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, TECASA A.Ş. Çocuk İşgücü Önleme İyileştirme Politikasına uyumu sağlamak için denetimler yapmak üzere bağımsız bir üçüncü taraf tayin etme hakkını saklı tutar.
5.     Önleme ve İyileştirme
TECASA A.Ş.’un tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği bulunursa, çocukların en iyi uzun vadeli çıkarları olan sorumlu bir çözüm geliştirmek için tedarikçi ve uygun nitelikteki kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak isteyecektir. Tedarikçi ve TECASA A.Ş., aşağıdaki eylemleri içerebilecek düzeltici bir eylem planı üzerinde anlaşacaktır:
-    Tüm potansiyel çocuk işçilerin ve genç işçilerin bir listesini düzenlemek.
-    Çocuk işçiliği veya çocukların refahı ile ilgilenen tanınmış yerel bir sivil toplum kuruluşundan tavsiye ve yardım istemek.
-    Çocukların eğitimini güvence altına alan ve ekonomik refahlarını koruyan, TECASA A.Ş. ile ve mümkün olan yerlerde yerel bir STK ile istişare içinde ve çocuğun görüşlerine saygı göstererek bir iyileştirme planı geliştirmek
-    Çalışma çağındaki çocuklara ilişkin yasal gereklilikleri ve kısıtlamaları çocuklara açıklamak ve eğer isterlerse çalışma yaşına geldiklerinde istihdam edilmelerini sağlamak.
-     Çocukların isteklerini anlamak ve eğitime tekrar girmeleri için fırsatları keşfetmek.
-    Çocuğun maaşını, ailelerinin geçim kaynaklarına katkıda bulunup bulunmadığına veya kendine bağımlı olmalarına rağmen, çalışma yaşına gelinceye kadar ödemek veya çocuk ve aileleri ile alternatif bir uzun vadeli çözüm kararlaştırmak ( örneğin, çocuk işçi yerine işsiz yetişkin bir aile üyesinin istihdamı).
-    Çocuk işçinin yeterli konaklama ve yaşam koşullarına sahip olduğundan emin olmak
-    Tüm eylemleri belgelemek
-    Tekrarı önlemek için süreçler geliştirmek

Çocuk işgücü tespitinde yapılmaması gerekenler:

a- Şüpheli veya onaylanmış çocuk işçilerden ve / veya genç işçilerden herhangi birini kovmak
b- Çocukları veya ailelerini tehdit etmek veya soruşturma ve iyileştirme ilerlemesini engellemek
c- Herhangi bir belgeyi gizlemek veya tahrif etmek
Bu tür eylemler, TECASA A.Ş. tarafından tedarikçinin, bu çocuk işçi politikasını ihlal ederek çocuk işçiliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik olmadığını kanıt olarak kabul edecektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

TECASA ISI KONTROL ANONİM ŞİRKETİ olarak faaliyetlerimizi yürütürken, çevre mevzuatı ve çevre ile ilgili belirlediğimiz standartlarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde tüm yasal gerekliliklere uyarak, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşım sergileriz.

Bu kapsamda,
1.    Faaliyetlerimiz sebebiyle tâbi olduğumuz tüm çevre mevzuatı yükümlülüklerine uyacağımızı,
2.    Geri dönüşüme önem vereceğimizi, faaliyetlerimizden kaynaklı oluşabilecek kirliliği en aza indirmek ve kaynağında önlemek için gayret göstereceğimizi,
3.    Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştireceğimizi,
4.    Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
5.    Enerji, su ve geri dönüşümlü malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimimizi azaltacağımızı,
6.    Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmeleri için çevresel bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğimizi,
7.    Çevre iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, fasoncuları, tedarikçileri, çalışanları ve  toplumla paylaşmayı ve  yaygınlaştırmayı,
8.    Atıklarımızı yöneterek çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanımını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.


Wenn Sie nach einer neuen Einkommensquelle suchen, ist die Hausarbeit in Ghostwriting möglicherweise genau in Ihrer Gasse.ghostwriting hausarbeit Dies ist eine aufregende Möglichkeit, Ihre Schreibfähigkeiten im Dienst anderer zu nutzen und Ihnen dabei zu helfen, ein Portfolio aufzubauen.Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie in Ghostwriting eintauchen.